MY MENU
대신공업은 오랜 경헙과 축척 된 기술로 현장 설정에 맞는 제품을 제공합니다.차별화 된 서비스를 경험하십시오.

가로등/피뢰침폴

▶ 재질 : 스텐레스 스틸 (SUS 304) 스틸, 용융도금
▶ 규격 : 총높이 - 4.5m
               POLE - SUS 304 PIPE
               42Φ × 1.5t
               Globe - 유백색포리카바 14inch
▶ 사용램프 : MH157W, NH150W 이하
▶ 재질 : 스텐레스 스틸 (SUS 304)
               스틸, 용융도금
▶ 규격 : 총높이 - 5m
                ARM길이 - 1.3m
                POLE - SUS 304 PIPE
                127Φ × 2.0t
                POLE과 등기구는 분리형
▶ 사용램프 : MH175W, NH150W 이하